top of page

Algemene voorwaarden & richtlijnen

De algemene voorwaarden & richtlijnen maken integraal deel uit van elke overeenkomst voor feest of een evenement in de meest ruime zin van het woord en dit in een etablissement uitgebaat door Nathalie Frérotte - zaakvoerster van Hoeve de Heusch.

De voorwaarden zijn online via onze website te raadplegen.

Inhoud:

 • Artikel 01 – Partijen

 • Artikel 02 – Aanvaarding algemene voorwaarden & Toepasselijkheid

 • Artikel 03 – Offertes, bestellingen, overeenkomsten 

 • Artikel 04 – Prijzen

 • Artikel 05 – Opties & Reservaties

 • Artikel 06 – Voorschot

 • Artikel 07 – Annulering of opzegging van een bestelling of reservatie

 • Artikel 08 – Facturatie & Betaling

 • Artikel 09 – Definitief aantal personen

 • Artikel 10 – Zaalaankleding, Decoratie & Tijdsplanning

 • Artikel 11 – Entertainment

 • Artikel 12 – Opkuis

 • Artikel 13 – Rookverbod

 • Artikel 14 – Veroorzaakte schade & Vrijwaring

 • Artikel 15 – Overmacht

 • Artikel 16 – Bezoedeling

 • Artikel 17 – Copyright

 • Artikel 18 – Veiligheid

 • Artikel 19 – Verzekeringen

 • Artikel 20 – Nietigheid bepalingen

 • Artikel 21 – Betwisting

Artikel 01 – Partijen

De overeenkomst wordt opgemaakt tussen:
1. Enerzijds, Hoeve de Heusch, met zetel te Nieuwe Steenweg 31, 3870 te Heers en geregistreerd onder BE0538947935 Bereikbaar via +32 479317619 of hoevedeheusch@gmail.com.

De offertes/overeenkomsten worden steeds geacht met Hoeve de Heusch te zijn aangegaan. 

2. Anderzijds, de Klant, zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die de overeenkomst, offerte of bestelling ondertekent of in wiens naam ze wordt ondertekend. Een offerte of bestelling die wordt bevestigd per e-mail, wordt beschouwd als zijnde ondertekend, verder vermeld als KLANT.

Artikel 02 – Aanvaarding algemene voorwaarden & Toepasselijkheid

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Hoeve de Heusch en de klant gesloten, evenals op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Hoeve de Heusch en de klant, inclusief bestellingen en offertes. Afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn alleen aan Hoeve de Heusch tegenstelbaar indien ze door Hoeve de Heusch schriftelijk per mail worden bevestigd. De onderhavige algemene voorwaarden hebben in elk geval voorrang op deze van de klant.  Het feit dat de klant de algemene voorwaarden van Hoeve de Heusch niet ontvangen heeft in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing. De klant kan desgewenst op zijn schriftelijk verzoek per mail een vertaling bekomen. Plaatsing van een bestelling of reservatie door de klant geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden.

Artikel 03 – Offertes, bestellingen, overeenkomsten 

1. De offertes dewelke door Hoeve de Heusch worden opgesteld zijn steeds vrijblijvend en kunnen op geen enkel ogenblik verbintenissen lastens Hoeve de Heusch voortbrengen. Ook de prijzen van de aangeboden cateringformules zijn louter informatief en kunnen nooit een aanvaarding van een aanbod uitmaken, noch een verbintenis inhouden.
Elke bestelling door de klant overgemaakt, verbindt wel de klant, doch Hoeve de Heusch  is slechts gehouden na schriftelijke aanvaarding per mail van de bestelling door Hoeve de Heusch. Elke wijziging in de bestelling valt steeds ten laste van de klant. Hoeve de Heusch kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor materiële vergissingen in haar offertes.

2. Hoeve de Heusch houdt zich het recht voor om de betalingsvoorwaarden te wijzigen voor de definitieve schriftelijke aanvaarding van de bestelling of de reservatie van de klant. Zij zal de klant tijdig op de hoogte brengen van de aangepaste voorwaarden. Deze laatste behoudt op dat moment het recht om kosteloos van het sluiten van de overeenkomst af te zien. De wijziging van deze voorwaarden kan ingegeven zijn door de hoogte van het totale bedrag, eventuele risico's en de solvabiliteit van de klant. De toepassing hiervan geschiedt zonder enige verantwoording noch bewijsvoering.

3. Door het gebruik van verse producten kan het voorkomen dat sommige grondstoffen niet voorradig zijn (o.w.v. seizoen, aanvoer, marktaanbod, enz). Deze zullen vervangen worden door gelijkwaardige producten van dezelfde kwaliteit en prijs.

4. Afspraken met het personeel van Hoeve de Heusch zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk via mail en door de daartoe bevoegde personen voor Hoeve de Heusch zijn bevestigd.

Artikel 04 – Prijzen

1. Elke offerte/overeenkomst wordt steeds opgemaakt op basis van de door de klant verstrekte gegevens inzake locatie, tijdsindeling en aantal gasten (zie artikel 3.5). De prijs zal herberekend worden indien zich hier wijzigingen in voordoen. (zie artikel 9: Definitief aantal personen). Indien na het sluiten van de overeenkomst door de klant wijzigingen worden aangebracht aan de in de overeenkomst overeengekomen gegevens inzake locatie, tijdsindeling, aantal gasten, benodigdheden... en eender welk ander gegeven, zullen deze wijzigingen mogelijks een verhoging van de in de overeenkomst afgesproken prijs met zich meebrengen. De overeengekomen prijs blijft de minimumprijs. Tevens zal een verhoging van de in de overeengekomen prijs worden toegepast wanneer de klant foutieve inlichtingen heeft verstrekt aan Hoeve de Heusch, o.a. meer personen, extra consumptie, ...

2. De prijzen vermeldt op de prijslijsten, offertes en overeenkomsten zijn steeds inclusief BTW.

Volgende BTW - percentages worden toegepast: 12 % op food, 21 % op drank, 21% op accommodatie en meubilair. Logistieke en andere benodigdheden, zoals o.a. borden, glazen, bestek, stoelen en tafels  zijn inbegrepen in de overeengekomen prijs, behoudens anders vermeld.

3. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling in de overeenkomst wordt drank uitsluitend geleverd door Hoeve de Heusch.  Het is niet toegelaten eigen drank en voeding te nuttigen gedurende het evenement georganiseerd bij Hoeve de Heusch. Enkel met schriftelijke toestemming zijn eigen cateringdiensten toegelaten.

4. Prijzen van opdrachten blijven 3 maanden na bevestiging van de opdracht door de klant geldig. Nadien heeft Hoeve de Heusch eventueel het recht om deze aan te passen aan de prijzen die op dat ogenblik van kracht zijn en dit na onvoorziene prijsstijgingen van voedingswaren en/of dranken, of bijkomende taksen en/of de uurlonen in de horeca. Deze aanpassingen zullen desgevallend gebeuren op basis van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig volgende formule: Basisofferteprijs x nieuw indexcijfer / aanvangsindexcijfer. Het aanvangsindexcijfer is dit van de maand voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst.

5. Indien vóór de datum van het evenement de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in
dezelfde mate aangepast.

Artikel 05 – Opties & Reservaties

Bij aanvraag van een offerte, kan de klant een optie verkrijgen. Deze optie is vrijblijvend en gegarandeerd gedurende 2 weken na het versturen van de offerte. Vraagt er iemand binnen de 14 dagen dezelfde datum aan, dan contacteren wij u onmiddellijk. 

Bij het definitief vastleggen van de zaal wordt bij ondertekening van de algemene voorwaarden een voorschot gevraagd.

Ontvangt Hoeve de Heusch binnen de voormelde termijn geen voorschot, vervalt de reservatie en wordt de klant geacht de overeenkomst te hebben geannuleerd. In een dergelijk geval is de klant aan Hoeve de Heusch annulatiekosten verschuldigd overeenkomstig artikel 07 hieronder.

Artikel 06 – Voorschot

 1. De Skuur: het voorschot bedraagt 40% van het totale overeengekomen bedrag incl. BTW.'

 2. 't Werkhöas:  het voorschot bedraagt 20% van het totale overeengekomen bedrag incl. BTW.

 3. Een voorschot kan enkel worden betaald op basis van een voorschotfactuur, niet op basis van de offerte.

Artikel 07 – Annulering of opzegging van een bestelling of reservatie

1. Annulering van de bestelling is enkel schriftelijk mogelijk via mail (met ontvangstbevestiging van Hoeve de Heusch) of aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van Hoeve de Heusch.

2. In geval van annulering of opzegging van de bestelling door de klant, is de klant annulatiekosten aan Hoeve de Heusch verschuldigd. Hiervoor hanteren we volgende regels vanaf datum van bevestiging van de offerte:

 • > 6 maand voor het event: 10% van de overeengekomen prijs incl. btw

 • tussen 6 maand en 15 dagen: 40 % van de overeengekomen prijs incl. btw

 • < 15 dagen voor het event: 60 % van de overeengekomen prijs incl. btw

Ingeval de bestelling of de reservatie door Hoeve de Heusch zelf wordt geannuleerd, is Hoeve de Heusch dezelfde vergoeding verschuldigd aan de klant.

3. Het door de klant in voorkomend geval betaalde voorschot kan door Hoeve de Heusch worden verrekend met de verschuldigde annulatievergoeding.

4. Vanaf de datum van de ingebrekestelling door Hoeve de Heusch tot betaling van de annulatievergoeding is op het bedrag van deze vergoeding een moratoire intrest van 10% per jaar verschuldigd.

5. Hoeve de Heusch kan zonder enige schadevergoeding de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen en elke andere wijziging aan de juridische of financiële toestand van de klant. Bij verlies van kredietwaardigheid (bv. faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, staat van vereffening, schuldenregeling, e.d.m. of de dreiging hiermee) worden tevens alle nog niet vervallen facturen opeisbaar.

Artikel 08 – Facturatie & Betaling

1. Het voorschot dient binnen de termijn vermeld op de voorschotfactuur betaald te worden.

2. Alle andere facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen op rekening van Hoeve de Heusch, Nieuwe Steenweg 31, 3870 Heers met rekeningnummer BE86 9734 2145 6950 en met vermelding van het factuurnummer. 

3. De klant aanvaardt een geldige factuur te kunnen ontvangen zowel per post als per mail.

4. Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 10% per jaar tot op de datum van volledige betaling. Bovendien zal, zonder ingebrekestelling van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 100 euro (excl. btw), onverminderd bijkomende invorderingskosten. 

5. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 05, kan, bij gebrek aan betaling van de factuur op de vijftiende dag na de verzending van een aanmaning, de overeenkomst met de klant door Hoeve de Heusch door middel van een loutere kennisgeving bij aangetekend schrijven eenzijdig en buitengerechtelijk worden ontbonden, onverminderd het recht van Hoeve de Heusch om schadevergoeding te vorderen. Daarbij heeft Hoeve de Heusch ondermeer het recht om de diensten onmiddellijk te staken of stop te zetten.

6. In de mate de klant enige betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft Hoeve de Heusch het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen in verband met andere lopende contracten tussen partijen.

7. Eventuele klachten m.b.t. de facturatie dienen de zetel van Hoeve de Heusch te bereiken binnen de zeven werkdagen na factuurdatum en dit bij aangetekend schrijven.

8. De door de klant verrichte betalingen worden in mindering gebracht van de oudste openstaande facturen. De klant verbindt er zich toe – zolang één of meerdere facturen openstaan - op eerste verzoek van Hoeve de Heusch een zekerheid te stellen voor de betaling van voormelde facturen en dit in de door Hoeve de Heusch gewenste financiële vorm.

Artikel 09 – Definitief aantal personen

1. Het definitieve aantal personen kan tot 14 dagen voor het event door de klant worden gewijzigd en dit via mail op hoevedeheusch@gmail.com met tegenbevestiging per mail van Hoeve de Heusch, of per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Hoeve de Heusch zal in voorkomend geval de kostprijs voor de reservatie van extra personen bijkomend aanrekenen aan de klant.

2. Indien op het evenement meer gasten opdagen dan het aantal doorgegeven aan Hoeve de Heusch, zal de forfaitprijs van de dranken voor de extra gasten aangerekend worden aan de klant.

Artikel 10 – Zaalaankleding, Decoratie & Tijdsplanning

1. Hoeve de Heusch voorziet een basisaankleding.​  Extra of aangepaste decoratie is te bespreken mits meerprijs.

2. Indien de klant zelf decoratie wenst te voorzien, dient Hoeve de Heusch plan te ontvangen, waarop staat aangegeven welke materialen gebruikt zullen worden en op welke manier deze geïnstalleerd zullen worden. Onmiddellijk na het evenement dient alle decoratie verwijderd te worden en dient de zaal of tuin in originele staat achtergelaten te worden. Het aanbrengen en verwijderen van eigen decoratie van de klant, gebeurt door de klant zelf en niet door medewerkers van Hoeve de Heusch, tenzij anders overeengekomen. De klant is verantwoordelijk voor alle toegebrachte schade aan Hoeve de Heusch. Afval van eigen meegebracht materiaal moet door de klant worden meegenomen, of kan worden achtergelaten, mits een meerprijs van 100,00 € (excl. btw).

3. Het is niet toegestaan materialen aan muren, plafonds, meubilair, vloeren of in de tuin (bomen, struiken, grond, …) te bevestigen, waarbij enige beschadiging aan het gebouw optreedt (bv. boren, nagels, schroeven, putten, kaarsvet...). Het gebruik van confetti en dergelijke feestmaterialen zijn niet toegelaten zonder toestemming van Hoeve de Heusch. Een meerprijs voor opkuis kan in zulk geval aangerekend worden.

4. Bij evenementen dient de klant steeds voorafgaandelijk een gedetailleerde planning voor te leggen inhoudende de geplande activiteiten, waarna Hoeve de Heusch schriftelijk per mail bevestigt wat op het evenement kan toegepast worden.

5. Ten laatste 15 dagen voor de aanvang van het evenement dient de klant o.a. de tafelindeling, indien van toepassing, en andere praktische afspraken aan Hoeve de Heusch te bezorgen per mail (hoevedeheusch@gmail.com), met ontvangstbevestiging van Hoeve de Heusch of per aangetekende post met ontvangstbewijs.

6. Tijdsplanningen dienen eveneens 15 dagen vooraf te worden besproken en bevestigd. (bijv. speeches, voorstellingen, etc.). Indien zich wijzigingen voordoen omtrent de gemaakte praktische afspraken (o.m. over de zaalaankleding en tijdsplanning) die afwijken van de reservering en niet ten laatste 15 dagen op voorhand schriftelijk per mail worden doorgegeven en bevestigd, kan Hoeve de Heusch indien nodig een bijkomende afrekening overmaken aan de klant voor de aangebrachte wijzigingen.

7. Om een vlotte organisatie te kunnen waarborgen, vragen we de klant zich te houden aan de gemaakte afspraken en tijdsplanning.

Artikel 11 – Entertainment

1. Hoeve de Heusch voorziet, tenzij anders aangegeven, in zijn eigen etablissementen een basisinstallatie voor (achtergrond)muziek dewelke is inbegrepen in de prijs.

2. De klant kan zelf een live band voorzien, hierbij gelden volgende voorwaarden:

 • Duurtijd max. 1u30min., in samenspraak gedetailleerd te bespreken

 • Volledig akoestisch (zonder versterkers)

 • Vòòr 18:00, in samenspraak gedetailleerd te bespreken

 • Melding minstens 15 dagen vooraf

3. Elke andere vorm van entertainment dient vooraf besproken te worden met Hoeve de Heusch.

4. Hoeve de Heusch biedt een selectie springkastelen aan, een eigen springkasteel van de klant is niet toegelaten. Hoeve de Heusch heeft geen enkele verantwoordelijkheid omtrent gehuurde speeltuigen. Partijen zijn akkoord dat de aanlevering van de desbetreffende speeltuigen een middelenverbintenis uitmaakt in hoofde van Hoeve de Heusch. Deze laatste distantieert zich van elk slecht functioneren of gebrek in kwaliteit. Het staat de klant steeds vrij om de zaken vooraf, mits akkoord, te controleren en desgevallend af te spreken met de leverancier.

5. De klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen veroorzaakt door het niet naleven van de huisregels. Bij vaststelling van geluidsoverlast door de politie zal de klant hiervoor de verantwoordelijkheid dragen.

6. De klant dient Hoeve de Heusch te vrijwaren voor alle schade aan de aangeleverde installaties dewelke door zijn eigen toedoen of deze van zijn gasten wordt aangericht.

Artikel 12 – Opkuis

Hoeve de Heusch zorgt voor de basis opkuis. De klant dient de locatie in de staat achter te laten als waarin hij aangeboden werd. Extra afval, sigarettenpeuken en kroonkurken dienen te worden verwijderd, glas- en restafval van eigen meegebracht materiaal kunnen achtergelaten worden, mits een meerprijs van 100,00 € (excl. btw). Elke schade zal worden doorgerekend.

Artikel 13 – Rookverbod

Naar wettelijke bepaling geldt, behoudens in de daartoe bestemde ruimtes, een algemeen rookverbod in de ruimtes van Hoeve de Heusch.  Dit dient door de klant en zijn gasten gerespecteerd te worden, bij gebreke waaraan de hieruit voortvloeiende eventuele boetes en sancties te zijnen laste vallen. Hoeve de Heusch houdt zich eveneens het recht voor om bij de niet-naleving van het rookverbod de overtreders uit het pand te verwijderen, eventueel met hulp van de hiertoe bevoegde openbare ambten. Gelieve geen peuken in de tuin of de omgeving van onze zaak achter te laten. De nodige asbakken worden hiervoor voorzien. Vraag er gerust naar.

Artikel 14 – Veroorzaakte schade & Vrijwaring

1. De klant is aansprakelijk voor elke schade toegebracht aan het gebouw, tuin, terras en alle binnen of buiten het gebouw aanwezige goederen ingevolge fouten of onvoorzichtigheden begaan door hemzelf, zijn gasten en elke andere persoon die voor, na of tijdens het evenement aanwezig is of voor zijn rekening werkt. Hoeve de Heusch is evenmin verantwoordelijk voor diefstal, brand en ongevallen die zich zouden voordoen op de parking, in het gebouw of vestiaire, tuin en terras.

2. Partijen komen bovendien overeen dat Hoeve de Heusch ontslaan is van iedere verantwoordelijkheid voor o.m. schade aan en/of diefstal, verdwijning of beschadiging van voertuigen die zich op of rond de parking bevinden en de hierin aanwezige voorwerpen, dusdanige materiële of lichamelijke schade toegebracht aan cliënteel of derden door toedoen van zichzelf, gasten, elke andere persoon die voor, na of tijdens het evenement aanwezig is of voor zijn rekening werkt, of door derden.

3. Verdwenen leeggoed, bestek, bloemen, decorstukken en andere materialen die eigendom zijn van Hoeve de Heusch zullen eveneens aangerekend worden aan de klant.

4. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is Hoeve de Heusch tevens niet verantwoordelijk voor de materialen en producten die de klant zelf meebrengt. De klant dient zelf een eventuele verzekering te sluiten voor de materialen en producten die hij zelf meebrengt.

5. De klant dient Hoeve de Heusch te vrijwaren voor alle schade die ten gevolge van (geluids)hinder wordt veroorzaakt en aanvaardt het recht van laatstgenoemde om in te grijpen wanneer de wettelijk toegestane geluidsnormen worden overschreden. Hoeve de Heusch heeft hierbij de mogelijkheid het evenement stil te leggen zonder dat zij kan worden veroordeeld tot vergoeding van enige schade.

6. De klant staat als enige in voor de kosten en het regelen van de auteurs- en naburige rechten met de relevante beheersvennootschappen (bv.: SABAM bij live band), en zal Hoeve de Heusch integraal vrijwaren voor alle claims van derde partijen in dit verband.

Artikel 15 – Overmacht

In geval van onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, zal de partij die zich op de overmacht beroept, de andere partij zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachtssituatie. Vanaf dat ogenblik wordt de uitvoering van de verplichtingen die aangetast zijn door de overmacht opgeschort gedurende de duur van de overmacht. In ruil voor de reeds betaalde bedragen krijgt de klant een tegoedbon die gedurende 1 jaar na datum uitgifte geldig is. 

Onder overmacht wordt onder andere begrepen: iedere gebeurtenis waar een partij redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot: ongevallen, stakingen, lock-outs, overheidsmaatregelen, epidemieën, opstanden, oorlog, gebrek aan vervoersmiddelen, brand en breuk van machines, uitval van systemen, niet verschijnen van de helft van de noodzakelijke werknemers...

Artikel 16 – Bezoedeling

In geen geval mag het doel van het evenement zoals afgesproken werd met Hoeve de Heusch, door de klant eenzijdig worden gewijzigd. De klant verbindt er zich toe het imago van Hoeve de Heusch te vrijwaren van elke mogelijke bezoedeling, zoals (niet-limitatieve opsomming): geluidshinder, vandalisme, ruzies en dergelijke. De klant zal aan Hoeve de Heusch een schadevergoeding dienen te betalen ingeval een bezoedeling van welke aard dan ook het imago van Hoeve de Heusch schaadt. Deze schadevergoeding zal door Hoeve de Heusch worden begroot overeenkomstig de door haar geleden schade.

Artikel 17 – Copyright

Voor elk gebruik van de naam Hoeve de Heusch of van de verbonden exploitatienamen, fotomateriaal dat behoort aan de eenmanszaak, het logo van Hoeve de Heusch of het handelsmerk, moet vooraf schriftelijke toestemming verkregen zijn van Hoeve de Heusch. 

Artikel 18 – Veiligheid

1. Voor alle evenementen in de etablissementen van Hoeve de Heusch staat veiligheid boven alles. Voor aanvang van het evenement wordt een uitgebreide instructie met betrekking tot veiligheid gegeven aan de organisator of verantwoordelijke. In elk evenement kunnen wijzigingen optreden indien de veiligheidsfactoren dit vereisen. 

2. Elke deelnemer wordt geacht tevens zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen en de instructies op te volgen. Indien de organisator het evenement laat aanvangen wordt vermoed dat hij op dat ogenblik de voormelde uitgebreide instructies heeft gekregen.

3. Brandveiligheid – Alle in- en uitgangen naar de tuin en de zaal moeten op elk ogenblik vrij zijn. Elke vorm van decoratie dient op voorhand met Hoeve de Heusch besproken te worden. Er mogen geen duimspijkers en/of nagels gebruikt worden. Er mag geen decoratie bevestigd worden aan het plafond. Het gebruik van: confetti, brandbare papieren tafellakens/lopers, warmte uitstralende toestellen, haarden, indoor/outdoor vuurwerk, wierook en/of elke vorm van decoratie waarbij vuur te pas komt is ten strengste verboden. Bij vaststelling van inbreuken moet de klant zo snel mogelijk een personeelslid van Hoeve de Heusch op de hoogte stellen, zij zullen de situatie beoordelen en de nodige stappen ondernemen. Elke inbreuk of poging tot inbreuk op bovenstaande vermeldingen in zake brandveiligheid zal resulteren in de onmiddellijke stopzetting van de activiteit. De huurprijs, voorschotten en het verbruik zal ook bij stopzetting opeisbaar zijn.

Artikel 19 – Verzekeringen

1. Brandverzekering – Hoeve de Heusch beschikt over een brandverzekering conform de wetgeving voor de locaties.

2. Indien een feest of evenement wordt georganiseerd dat door zijn aard een verhoogd risico op ongevallen of schade inhoudt opzichtens een regulier feest of evenement (zoals een personeelsfeest...), dient de klant zelf in te staan voor het sluiten van de nodige verzekeringen ter dekking van de risico’s.

3. De klant dient Hoeve de Heusch te vrijwaren voor alle risico’s en schade die kunnen ontstaan tijdens het evenement of feest. Voorbeelden van verzekeringen door de klant te sluiten zijn: ongevallenverzekering, burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, contractuele aansprakelijkheidsverzekering...

4. Hoeve de Heusch beschikt over de reguliere BA-Uitbating.

Artikel 20 – Nietigheid bepalingen

Indien één van onderhavige Algemene Voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere voorwaarden niettemin onverkort van kracht. De klant en Hoeve de Heusch zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Hoeve de Heusch behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden ten allen tijde te kunnen wijzigen of actualiseren, zonder enige voorafgaande berichtgeving.

Artikel 21 – Betwisting

1. Elke wijziging na bevestiging van de offerte dient schriftelijk per mail aan ons doorgegeven te worden via mail, met een tegenbericht van Hoeve de Heusch. Mondelinge afspraken kunnen geen verbintenis tot stand brengen.

2. Eventuele klachten m.b.t. het evenement dienen aangetekend geformuleerd worden binnen een vervaltermijn van 7 dagen na datum van het evenement. Klachten en/of geschillen, van welke aard ook, geven de klant niet het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens Hoeve de Heusch op te schorten, noch het recht om de bestelling te annuleren. Indien de klacht gegrond is, zal de maximale aansprakelijkheid van Hoeve de Heusch in elk geval de prijs van de dienst niet overschrijden en heeft Hoeve de Heusch de keuze om indien mogelijk de gebrekkige of niet-conforme dienst aan te passen, of om de klant te vergoeden voor de door hem geleden directe schade (beperkt tot maximaal de prijs van de desbetreffend kostprijs van de dienst).

3. Elke betwisting van een overeenkomst met Hoeve de Heusch wordt beheerst door de Belgische wetgeving waarbij uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Hoeve de Heusch bevoegd zijn om de geschillen te beslechten, ongeacht de aard en plaats van uitvoering van de overeenkomst.

Algemene voorwaarden
Privacy & GDPR
Privacybeleid & GDPR
bottom of page